Skip to footerSkip to content

Algemene voorwaarden Maandag® Managed Services BV

Deze algemene voorwaarden (de “voorwaarden”) zijn door Maandag® Managed Services BV tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Maandag® Managed Services BV, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39087186, gevestigd aan de Transformatorweg 94, 1014AK te Amsterdam (‘Maandag® Managed Services’), gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen en offertes in de ruimste bewoordingen.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Maandag® Managed Services deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Maandag® Managed Services uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nadere mondelinge afspraken binden Maandag® Managed Services slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

1.4 Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of de tussen de opdrachtgever en Maandag® Managed Services BV gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

2.1 De door Maandag® Managed Services uitgebrachte offertes zijn allen vrijblijvend. Het bij offerte gedane aanbod vervalt dertig dagen na dagtekening, behoudens de gevallen waarin schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Offertes en aanbiedingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Maandag® Managed Services begint met het uitvoeren van de diensten, dan geldt de offerte of aanbieding als aanvaard.

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan Maandag® Managed Services te worden meegedeeld en vervolgens door Maandag® Managed Services schriftelijk te worden aanvaard. In het geval deze wijzigingen naar het oordeel van Maandag® Managed Services extra kosten met zich meebrengen dan zullen partijen hier eerst over in overleg treden.

2.4 Indien zulks naar het oordeel van Maandag® Managed Services redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de overeenkomst, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Maandag® Managed Services gerechtigd om namens -en voor rekening van- opdrachtgever, derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van Maandag® Managed Services worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden.

2.5 In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst dient zulks schriftelijk met aangetekend schrijven door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan Maandag® Managed Services onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit de annulering. De beperking met betrekking tot indirecte aansprakelijkheid onder artikel 8 is op deze situatie niet van toepassing. Bij annulering van trainingen en assessments binnen 24 uur voor aanvang dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan. Bij annuleringen binnen 24 uur dient het volledige totaalbedrag te worden voldaan.

3.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd (‘Meerwerk’). Indien met instemming van de opdrachtgever Meerwerk moet worden verricht, zullen deze werkzaamheden overeenkomstig de nader overeen te komen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door Meerwerk de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen van partijen kunnen worden beïnvloed. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Maandag® Managed Services een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten.

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één concrete opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Maandag® Managed Services de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

4.3 Zijn in het kader van de overeenkomst termijnen overeengekomen, dan zijn dat nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Maandag® Managed Services derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, voordat verzuim intreedt.

5.1 Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de overeenkomst te doen plaatsvinden.

5.2 De (intellectuele) eigendom van geleverde goederen en diensten gaat pas over op opdrachtgever zodra deze alle openstaande facturen heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is opdrachtgever gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Maandag® Managed Services te bewaren.

5.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig vertrekken van alle gegevens, waarvan is aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Maandag® Managed Services het recht de uitvoering op te schorten en/ of redelijkerwijs extra kosten in rekening te brengen.

6.1 Maandag® Managed Services zal zich inspannen om de te verlenen diensten op een professionele en vakkundige wijze uit te voeren en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat, maar levert hiertoe geen enkele garantie. De verbintenissen voor Maandag® Managed Services voortvloeiende uit de overeenkomst, moeten worden geduid als inspanningsverplichtingen.

6.2 Maandag® Managed Services is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door in te schakelen derden, overeenkomstig artikel 2.4 van deze voorwaarden.

6.3 Maandag® Managed Services BV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door in te schakelen derden.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, heeft Maandag® Managed Services BV geen enkele verplichting betreft: • het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; • het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, octrooirechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. • het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

7.1 Alle door Maandag® Managed Services opgegeven prijzen zijn in EUR en exclusief omzetbelasting.

7.2 Maandag® Managed Services behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde opdrachtgever een voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.

7.3 Alle facturen van Maandag® Managed Services dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.

7.4 Vanaf de 15e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente aan Maandag® Managed Services verschuldigd over het openstaande bedrag.

7.5 Maandag® Managed Services is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,= exclusief verschotten en omzetbelasting.

7.6 Maandag® Managed Services behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie en/ of niet tijdige of onvolledige betaling van de opdrachtgever diensten niet (meer) te leveren. Opdrachtgever zal hiervoor schriftelijk worden gewaarschuwd. Indien op deze waarschuwing opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen reageert zal Maandag® Managed Services haar rechten inzake het hiervoor genoemde uit mogen oefenen zonder hiervoor aansprakelijk te zijn voor enige schade. In het geval Opdrachtgever ook na een tweede aanmaning of waarschuwing niet inhoudelijk binnen 3 dagen reageert, is Maandag® Managed Services gerechtigd alle diensten direct op te zeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor het verlies van enige data of eigendom.

7.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn.

7.8 De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de geleverde diensten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren, op te schorten of te verrekenen.

8.1 De vorderingen van Maandag® Managed Services op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar, indien: a.) aan Maandag® Managed Services omstandigheden bekend zijn geworden die gegronde redenen geven om te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen. Daarvan is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake als opdrachtgever wordt geliquideerd, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, of surseance van betaling is verleend; b.) Maandag® Managed Services opdrachtgever heeft gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid onvoldoende is, dan wel uitblijft. c.) Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet.

8.2 In genoemde gevallen kan Maandag® Managed Services de uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Maandag® Managed Services om ter zake een schadevergoeding te vorderen.

9.1 Klachten over door Maandag® Managed Services verrichte werkzaamheden, moeten, op straffe van verval van alle rechten, schriftelijk aan Maandag® Managed Services worden gemeld binnen 8 dagen, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat de tekortkoming of de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden.

9.2 Indien Maandag® Managed Services van mening is dat een klacht gegrond is, verricht Maandag® Managed Services de werkzaamheden alsnog zoals overeenkomen, tenzij dat inmiddels aantoonbaar onmogelijk of zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever tijdig aan Maandag® Managed Services mededelen.

9.3 Als een goede nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, is Maandag® Managed Services slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 10.1.

10.1 Maandag® Managed Services aanvaardt slechts aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, voor schade die is ontstaan ten gevolge van een aan Maandag® Managed Services toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van een overeenkomst of door onrechtmatige daad, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en slechts voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

10.2 Buiten de in lid 1. genoemde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij langdurige overeenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal drie maanden.

10.3 Maandag® Managed Services zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie. b. verlies van gegevens. De opdrachtgever zal zorg dragen voor back-up en bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens die door de opdrachtgever aan Maandag® Managed Services ter beschikking worden gesteld. c. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Maandag® Managed Services, zal opdrachtgever Maandag® Managed Services hiervan vrijwaren.

10.4 Maandag® Managed Services is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen geleden verlies, gederfde omzet en/of winst en gemiste besparingen.

10.5 Maandag® Managed Services zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

10.6 Maandag® Managed Services kan bij haar activiteiten afhankelijk zijn van diensten en leveranties van derden en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door deze derden.

11.1 Het intellectuele of industriële eigendom op zaken of resultaten als door Maandag® Managed Services aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij Maandag® Managed Services of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend en in ieder geval alleen wanneer opdrachtgever volledig aan haar verplichtingen voldoet, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.

11.2 Maandag® Managed Services verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Maandag® Managed Services aan haar zijn verleend.

11.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Maandag® Managed Services niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen. Indien opdrachtgever na een sommatie niet aan haar verplichtingen voldoet, vervalt het gebruiksrecht onmiddellijk.

12.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan tijdens of binnen twaalf maanden na uitvoering van de opdracht door Maandag® Managed Services BV rechtstreeks en/of middellijk een dienstverband en/of zakelijke werkrelatie aan te gaan met de bij de uitvoering van de opdracht betrokken werknemer(s) van Maandag® Managed Services BV, ongeacht of deze werknemers met Maandag® Managed Services BV een vast dienstverband hebben of dat deze werknemers slechts voor de duur van de opdracht door Maandag® Managed Services BV zijn aangetrokken of ingezet zijn als derden, op verbeurte van een boete van € 15.000,00 per overtreding alsmede € 550,00 per dag voor iedere dag dat de werkzaamheden c.q. het dienstverband, c.q. de zakelijke werkrelatie met de voormalige werknemer van Maandag® Managed Services BV voortduurt.

12.2 Het is opdrachtgever uitsluitend toegestaan binnen de eerder vermelde termijn een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de werknemer(s) van Maandag® Managed Services BV tegen een nader te bepalen overnamesom van minimaal 25% van het brutojaarsalaris (Inclusief vakantiegeld en overige vergoedingen) van medewerker e.e.a. nader te bepalen.

13.1 Het is mogelijk dat Maandag® Managed Services in de uitvoering van werkzaamheden persoonsgegevens opslaat, inziet, verwijdert en verstrekt of op enige andere manier verstrekt aan derden. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van opdrachtgever, haar personeel en van de klanten van opdrachtgever. De grondslag van deze verwerking is artikel 6, 1 sub b AVG en artikel 6,1 sub f AVG. Maandag® Managed Services is in bepaalde situaties aan te merken als verwerker, In deze hoedanigheid houdt Maandag® Managed Services zich aan al haar documentatieverplichtingen. Ook is op alle verwerkingen door Maandag® Managed Services haar privacy verklaring van toepassing die te vinden is op de website: www.Maandag® Managed Services.nl.

13.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht of overeenkomst, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de andere partij schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

13.3 Elk der partijen zal de vertrouwelijke informatie voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor zij door de andere partij is verstrekt en zal haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven.

14.1 In geval van tijdelijke overmacht is Maandag® Managed Services BV gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2 In geval van blijvende overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.3 Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

14.4 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Maandag® Managed Services BV geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Maandag® Managed Services BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

15.1 Indien opdrachtgever in strijd handelt met één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit artikelen 9. (Intellectuele eigendom) en 11. (Persoonsgegevens en geheimhouding) van deze voorwaarden, dan verbeurt opdrachtgever aan Maandag® Managed Services, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning is vereist en ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever valt toe te rekenen, per overtreding eenmalig een direct opeisbare boete van € 15.000, alsmede een boete van € 1.000 per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Zulks onverminderd het recht van Maandag® Managed Services om nakoming of volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

6.1 Op alle overeenkomsten en opdrachten met Maandag® Managed Services is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen welke niet in onderling overleg binnen 14 dagen worden beslecht, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van Maandag® Managed Services is gevestigd.