Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Projectleider Fysieke ontmoetingsplaats

Overijssel
1-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 19-01-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Senior Projectmanager warmtetransitie

Overijssel
Meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 16-11-2021

Over de functie

Voor de gemeente Zwolle ben ik op zoek naar een senior projectmanager warmtetransitie voor 32 uur per week, minimaal een jaar!

Zwolle werkt er hard aan om in 2050 een energieneutrale, klimaatadaptieve en circulaire stad te zijn waarin het goed wonen, werken en verblijven is. In 2025 stoten we 25% minder CO2 uit dan in 1990 en 25% van de totale energievraag wordt dan duurzaam opgewekt. Om dit te bereiken is het Programma Energietransitie opgezet. Dit richt zich op 3 strategische opgaven:

  • Gebouwde omgeving: het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot
  • Grootschalige opwek elektriciteit: het aanjagen van de realisatie van grootschalige projecten voor opwek van elektriciteit met zon en wind
  • Warmte: het aanjagen van de transitie naar aardgasvrije wijken

Project:warmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen

Vanuit de Zwolse Transitievisie Warmte 2020 werken we stap voor stap en gebiedsgericht om de gebouwde omgeving (woningen en bedrijfsgebouwen) van het aardgas af te krijgen. Omdat het ontwikkelen en realiseren van een met een geothermiebron gevoed warmtenet in de wijken Holtenbroek en Aa-landen kansrijk is, gaan we in die wijken de eerste stappen zetten in de transitie naar aardgasvrije wijken. Daarom is het project Warmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen opgestart.

Dit project omvat op hoofdlijnen:

  • Het begeleiden van de ontwikkeling van de geothermiebron
  • Het ontwikkelen van een warmtenet met alle nodige voorzieningen (zoals andere duurzame bronnen, piek- en back-up voorzieningen) voor de eerste fase van de warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen
  • Het opzetten van de organisatie van de warmteketen
  • Het uitvoeren van een intensief proces met stakeholders om te komen tot een haalbare business case voor de eerste fase van de warmteketen en een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de twee wijken

Ontwikkeling geothermiebron en warmtenet voor eerste fase warmteketen 

Na uitgebreid voorwerk kreeg Zwolle in januari 2021 te horen dat de kansrijke locatie voor geothermie nabij Holtenbroek is uitgekozen om deel te nemen in het Europees onderzoeksproject RESULT. Verder onderzoek en een eerste boring gaan uitsluitsel geven over de hoeveelheid warmte die de geothermiebron gaat produceren. In 2021 en 2022 moeten gezamenlijk met het samenwerkings-verband dat de geothermiebron gaat ontwikkelen en realiseren flinke stappen worden gezet in het opstellen van een integrale business case voor de geothermiebron en de eerste fase van de warmteketen met een warmtenet en levering van warmte aan afnemers in de wijken. Doelstelling is dat eind 2023 resp. 2024 de geothermiebron en een deel van de eerste fase van de warmteketen operationeel zijn. Eindbeeld is dat Holtenbroek en Aa-landen in 2035 aardgasvrij zijn.

Opzetten van de organisatie van de warmteketen

De gemeente voert regie op de warmtetransitie. Uit een verkenning komt naar voren dat een warmtebedrijf het meest passende organisatiemodel is om optimaal regie te kunnen voeren op de warmtetransitie in Holtenbroek en Aa-landen. In 2021 en 2022 werken we het oprichten van een warmtebedrijf verder uit. We organiseren een marktconsultatie en we gaan in gesprek met publieke partijen over mogelijke samenwerking. Dit leidt tot een integraal advies over de oprichting van een warmtebedrijf dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voeren van een intensief gebiedsproces en participatieproces met stakeholders

We staan aan het begin van de warmtetransitie in Holtenbroek en Aa-landen. Draagvlak bij bewoners en andere stakeholders is daarbij cruciaal. Dit betekent dat we intensief in gesprek gaan met woningbouwcorporaties en huurders, eigenaren van grote gebouwen, ontwikkelaars van geplande nieuwbouw en particulieren. Er liggen diverse intentieovereenkomsten over warmteafname en we stellen een wijkuitvoeringsplan (WUP) op. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen gemeenten en corporaties over verduurzamen en renoveren van corporatiebezit in Holtenbroek. Deze intenties moeten vertaald worden naar concrete afspraken. Daarnaast is een intensief proces nodig met particuliere woningeigenaren en VVE’s.

Plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van de afdeling Projecten, Processen en Programma’s (PPP) met ca. 60 medewerkers, die diverse ruimtelijke en fysieke projecten realiseert. Medewerkers van PPP hebben een zelfstandige rol binnen de afdeling, maar zoeken elkaar op om van elkaar te leren. Vanuit deze afdeling werk je aan het programma Energietransitie en daarbinnen aan het project Warmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen.

Jouw rol als projectmanager

Wij zoeken een ervaren projectmanager die direct hands-on dit project kan leiden en kan sturen op het behalen van de doelstelling voor 2023, 2024 en 2035. De functie behelst het managen van de projecten/activiteiten die vallen binnen de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de geothermiebron en eerste fase warmteketen, het opzetten van de organisatie van de warmteketen en het gebiedsproces en participatieproces van de warmtetransitie in Holtenbroek.

Specifiek gaat het om de volgende takenUitvoeren van het projectmanagement en de projectbeheersing. Hiertoe behoren het sturen op resultaat, risicomanagement, de tijd- en capaciteitsplanning en het financieel beheer. Je stelt een projectplan op en houdt dit actueel.

Je stuurt een projectteam aan met (deel)projectmanagers, een omgevingsmanager (nog te werven), een adviseur warmte en een communicatie-adviseur en je legt verantwoording af aan je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en het college.

Je geeft strategisch advies en legt besluiten en dilemma’s voor aan je opdrachtgever, aan het college en de gemeenteraad.

Het bij elkaar brengen van de verschillende ontwikkelingen en het borgen van de integrale samenhang. Je bent je bewust dat je werkt in een transitie. We verwachten dat je slim inspeelt op ontwikkelingen en continu scherp bent op de rol die de gemeente pakt om de energietransitie in de wijk te maximaal aan te jagen.

Je verbindt belangen en weet de gemeente op een slimme manier te positioneren in het belangenveld zodat de gemeente de regie heeft en houdt. We vragen een doordacht proces om draagvlak te ontwikkelen samen met je omgevingsmanager in de wijk, bij de inwoners, eigenaren van grote gebouwen en de corporaties.

Je kijkt vooruit en zet de lijnen uit. Je bent ervan bewust dat we nog maar aan het begin staan van de warmtetransitie in deze wijken en maakt scherp wat over een halfjaar of jaar moet gebeuren en legt tijdig besluiten voor om daarop voor te sorteren.

Je verbindt je project met andere projecten in het programma energie en binnen en buiten de gemeente en draagt actief daar waar nodig aan bij. 

Functie eisen

  • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding
  • Minimaal 10 jaar ervaring in het aansturen van en adviseren in complexe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en/of de energietransitie. Een combinatie van ervaring in beide werkvelden is een pré.
  • Ervaring met de dynamiek van gebiedstransformaties met daarin verschillende projecten (meerdere opgaven en complex belangenveld)

Competenties

Voor deze rol zijn wij op zoek naar de volgende competenties:

Een echte verbinder, zowel binnen het team, als binnen de gemeente Zwolle en tussen stakeholders. Je creëert wederzijds begrip voor standpunten, overtuigingen en waarden tussen mensen en partijen, je weet wat er leeft, welke gevoeligheden er spelen en maakt deze bespreekbaar en hanteerbaar.

Goede communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. Je brengt standpunten van de gemeente Zwolle zelfverzekerd naar voren en overziet hierbij korte en lange termijn effecten van voorstellen en onderhandelingsresultaten en neemt deze mee in de onderhandelingsstrategie. Je gaat conflictsituaties niet uit de weg maar gebruikt deze om tot een geaccepteerd onderhandelingsresultaat te komen.

Je voelt je prettig in een politiek en bestuurlijke omgeving en komt tijdig (on)gevraagd met strategische adviezen. Je kunt acteren in complexe belangenvelden en bent in staat voor je project de strategische lijn uit te zetten.

Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en bent creatief in het vinden van oplossingen. Je schakelt snel op verschillende niveaus en legt makkelijk verbanden.

Je herkent jezelf in persoonlijke eigenschappen als omgevingssensitief, flexibel, resultaatgericht, vernieuwend, inspirerend, stressbestendig, impactvol en teamspeler. 

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie