Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Regisseur omgevingsplan

Flevoland
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 04-05-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Procesmanager doorontwikkeling Batavialand

Flevoland
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 17-01-2022

Over de functie

Voor onze opdrachtgever in Flevoland ben ik op zoek naar een Procesmanager doorontwikkeling Batavialand!

Erfgoedcentrum Batavialand is in 2017 ontstaan na een fusie van de Bataviawerf, het Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW). 

Momenteel voert Batavialand diverse taken uit. Zo beheert Batavialand de maritieme rijkscollectie en de provinciale archeologische collectie. Daarnaast fungeert Batavialand als provinciaal museum en vertelt het “Het Verhaal van Flevoland”.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de ontwikkeling van Batavialand als museum waar Flevolandse kinderen kennis kunnen maken met het verhaal van Flevoland. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland in het coalitieakkoord de ambitie gesteld om Batavialand aan te laten wijzen als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Tegelijkertijd zijn er zorgen over Batavialand. De eerste jaren in het bestaan van Batavialand zijn gezien de bundeling van taken in relatie tot het budget niet gemakkelijk geweest. Het is nu zaak de balans op te maken en te bepalen hoe verder te gaan.

Aanwijzing Nationaal Scheepsarcheologisch Depot

In het najaar van 2020 is het gesprek met OCW en de RCE gevoerd over de mogelijkheden van Batavialand als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Na uitgebreid overleg en afstemming tussen de provincie en OCW heeft de minister zich voorgenomen om Batavialand aan te wijzen als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot.

Zowel de provincie als het ministerie van OCW willen middelen ter beschikking stellen ten behoeve van de doorontwikkeling van Batavialand. Voorwaarde is een concreet plan van aanpak, waaruit blijkt dat met de aanvullende middelen Batavialand toekomstbestendig wordt en fungeert als volwaardig nationaal depot en museum. In opdracht van de provincie heeft een kwartiermaker dit plan gemaakt. Nu zoeken we een ervaren procesmanager die het vervolg van dit proces in de juiste banen kan leiden.

De procesmanager zal te maken krijgen met een complex en integraal proces omtrent de doorontwikkeling van Batavialand. Ten behoeve van dit proces is een plan van aanpak ontwikkeld door een externe kwartiermaker, in nauwe samenwerking met de verschillende stakeholders, te weten OCW, de provincie en de gemeente Lelystad.

In het plan van aanpak staan de volgende vragen/aspecten centraal:

 • De inhoudelijke component: hoe kan Batavialand zijn museale concept het beste (door) ontwikkelen het om als Nationaal Scheepsarcheologisch museum en als museum dat het verhaal van het nieuwe land vertelt, te kunnen floreren?
 • De fysieke component: op welke wijze moeten gebouwen en installaties worden aangepast om Batavialand optimaal te laten functioneren als depot en museum? De eenmalige bijdrage van rijk en provincie van respectievelijk 5 en 2 miljoen euro zijn hierbij kaderstellend.
 • De ruimtelijke component: hoe verhoudt de ontwikkeling van Batavialand zich tot de ontwikkelingen in het Bataviakwartier en hoe kan optimaal worden aangesloten bij deze ontwikkelingen c.q. hoe kunnen deze ontwikkelingen bijdragen aan de doorontwikkeling van Batavialand?
 • De bedrijfseconomische component: voor de onderbouwing van de financieel duurzame toekomst is een sluitende business case noodzakelijk, rekening houdend met de verschillende functies van Batavialand, de structurele bijdrage van rijk en provincie, en een realistische prognose van de eigen inkomsten, inkomsten van derden en entreegelden uit bezoekersaantallen.

Het plan van aanpak schetst hoe de doorontwikkeling van Batavialand tot Nationaal Scheepsarcheologisch Depot kan worden gerealiseerd en welke route daarvoor nodig is (processtappen, tijd, besluitvorming etc.). Een belangrijk aspect in het plan van aanpak is de ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot de ruimtelijke opgaven die er liggen binnen de gemeente Lelystad.

De komende periode staat in het teken van het organiseren van politieke besluitvorming omtrent het voorgestelde plan van aanpak, inclusief het verwerken van eventuele aanpassingen. Belangrijk is dat er een voldragen plan ligt waar alle betrokken stakeholders bestuurlijk een akkoord op kunnen geven. De procesmanager is verantwoordelijk voor de organisatie van dit proces waarbij rekening dient te worden gehouden met de verschillende belangen die er spelen en de lopende ambtelijke en politieke processen zowel bij de provincie als bij de gemeente Lelystad.

Voor wat betreft organisatie en planning van het proces ziet de organisatie er als volgt uit:

 • De provincie is opdrachtgever van de procesmanager.
 • Er is een stuurgroep met een bestuurlijke afvaardiging van de provincie, het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Lelystad en Batavialand.
 • Er is een ambtelijke begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van de provincie, het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Lelystad en Batavialand.

De overheden hebben als financier en opdrachtgever een andere rol binnen de stuurgroep en begeleidingscommissie dan Batavialand. Er wordt gestreefd naar door alle partijen gedragen besluiten.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheid/culturele instelling die te maken heeft met (complexe) politiek-bestuurlijke processen
 • Aantoonbare werkervaring met het aansturen van grote (complexe) projecten, bij voorkeur bij de overheid, het publieke domein of de cultuursector in de afgelopen 5 jaar
 • Werkervaring met transformaties van organisaties
 • Werkervaring en/of advisering in en aan de museale sector 

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie