Stedenbouwkundige

 • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
 • Region zuid-holland
 • opleidingsniveau wo
 • remoteId 9063870

Over de functie

Wij zoeken een creatieve ervaren stedenbouwkundige die het programmateam voor de Binnenstad gaat versterken. Je werkt in multidisciplinair team aan de overall visie voor de ontwikkeling van de binnenstad en een aantal grote projecten zoals de Upgrade Stadshart, diverse visies, Dorpstraat en diverse projecten voor verdichting en transformatie in en rond de Binnenstad en in een van de omliggende wijken. Daarbij draag je zorg voor de inhoudelijke begeleiding en aansturing van externe stedenbouwkundige bureaus die aan deze opgaven werken.  


Op senior niveau coördineren van de inhoudelijke planvorming voor het programma Binnenstad en de diverse onderdelen. In directe samenwerking met de programmamanager en diverse projectleiders

 • Invullen van de rol van opdrachtgever in het aansturen en begeleiden van externe bureau’s die werken aan (delen van) het programma vanuit stedenbouwkundig perspectief.
 • Opstellen, uitwerken en visualiseren van ideeën.
 • Adviseren/ beoordelen van (bouw)plannen van marktpartijen.
 • Regulier ontwerpoverleg met marktpartijen.
 • Ontwerpend onderzoek van locaties/gebieden en het opstellen van (stedenbouwkundige) uitgangspunten en randvoorwaarden voor (her)ontwikkeling.
 • Werkzaamheden deels zelfstandig, deels in teamverband

Functie eisen

Gunningscriteria (weging)


 • Minimaal afgeronde academische opleiding (Stedenbouw, Academie voor Bouwkunst) (10 punten)
 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als stedenbouwkundige in de afgelopen 10 jaar (30 punten)
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig matig werken m.b.t. advisering en projecten op het gebied van stedenbouw/ruimtelijke ordening bij een overheid in de afgelopen 5 jaar (30 punten)
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (30 punten)


Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.


In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:


Van groot belang is niet alleen de vraag wat je als stedenbouwkundige doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe je dat doet. Naast kennis van de inhoud is het essentieel dat je weet om te gaan met de uiteenlopende belangen van de verschillende stakeholders in de stad (inwoners, ondernemers en instellingen) en het politieke krachtenveld binnen college en gemeenteraad. Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid op het gebied van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc.


De volgende competenties horen daarbij:


 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
 • Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.
 • Goed in conceptueel en schetsmatig visualiseren van stedenbouwkundige uitgangspunten en ideeën
 • Je hebt realiteitszin: je schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.

Over het bedrijf

Organisatie

Deze gemeente is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. De gemeenteraad heeft een bouwagenda vastgesteld met de ambitie om verder te groeien naar ca. 10.000 extra woningen. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van de Binnenstad plaats waarmee daar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de stad wordt een nieuw NS station met RandstadRail gerealiseerd in combinatie met hoogwaardige, intensieve functies voor bezoekers. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone tussen het trein / busstation en Binnenstad zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de afronding van de vinex wijk aan de rand van de stad en diverse complexere inbreidingslocaties.


Onze organisatie

De gemeente is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul