Bestuurlijk Juridisch Adviseur Bodem en Grondwater

 • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
 • Region utrecht
 • opleidingsniveau wo
 • remoteId 9032023

Over de functie

Een grote ambtelijke organisatie is voor 16 uur per week (minimaal 1 jaar) op zoek naar een ervaren jurist met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de Wet Bodembescherming (Wbb) en aanverwante regelgeving. Ervaring op het gebied van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Drinkwaterwet en aanverwante regelgeving is een pré. De functie worden beoefend onder de vlag van het Domein Leefomgeving. Binnen het domein wordt gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, dat doelstellingen bevat voor het saneren, beheren en gebruiken van de bodem en de ondergrond. Met de uitvoering hiervan wil men eind 2020 de volgende doelstellingen hebben bereikt:

 • Ervoor zorgen dat de risico’s van de resterende spoedlocaties bodemverontreiniging zijn beheerst of weggenomen;
 • Ons ervoor inzetten dat gebiedsgericht beheer wordt gerealiseerd in die gebieden waar de grondwaterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen knellend is voor de regionale functie of ambitie (drinkwaterwinningen, stedelijk gebied);
 • Aandacht besteden aan onder meer de volgende onderwerpen uit het convenant: het beheer van diffuse verontreinigingen, nazorg van verontreinigde en gesaneerde locaties; het beheer van voormalige stortplaatsen en het verbeteren van het beschikbaar stellen van bodeminformatie;
 • Overdracht van de bodemtaken aan gemeente bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet;
 • Het beleid van de fysieke leefomgeving (ruimte, bodem-water-milieu, mobiliteit en natuur) wordt in het kader van de Omgevingswet gebundeld in een nieuwe Omgevingsvisie, -verordening en programma’s. Eind 2020 moeten de nieuwe visie en verordening vastgesteld zijn. Jij levert vanuit de thema’s Bodem en grondwater de juridische input voor deze Omgevingswet instrumenten.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

1. Advisering over bestuurlijk-juridische aangelegenheden ten aanzien van bovengenoemde beleidsterreinen

 • Het bestuderen en analyseren van de juridische aspecten van de problematiek die zich voordoet in de betreffende beleidsterreinen;
 • Het opstellen van voorstellen op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein (bijvoorbeeld aansprakelijkstellingen, aansprakelijkheidstoetsen t.b.v. subsidies bodemsanering aan burgers en bedrijven.
 • Het zorgdragen voor de bestuurlijk-juridische inbreng in het proces van beleidsvoorbereiding en -uitvoering en het bewaken van de juridische kwaliteit;
 • Het behandelen van bezwaar en beroepschriften;
 • Het opstellen van verordeningen, subsidieregelingen, overeenkomsten, statuten en convenanten;
 • Het adviseren over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie zoals bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet;
 • Het opstellen van nota's ten behoeve van de organisatieonderdelen op het gebied van bijvoorbeeld overheidsaansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 • Het organiseren van informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of jurisprudentie;
 • Het behandelen van schadeclaims en het voeren van correspondentie met derden;
 • Deelname aan juridische adviesgroepen.

2. Juridische inbreng van de betreffende beleidsterreinen in projecten.

 • Het bestuderen en analyseren van wetgeving en van de juridische aspecten van de problematiek die zich voordoet in het beleidsterrein, het wijzen op de juridische implicaties van voorgenomen beleidsstandpunten en het doen van oplossingsvoorstellen;
 • Het adviseren bij de totstandkoming, het opstellen en het uitvoeren van regelgeving.

3. Vertegenwoordiging bij geschillenen in bezwaar- en beroepsprocedures.

 • Het opstellen van pleitnota's ter verdediging van de beslissing;
 • Het opstellen van de processtukken in gerechtelijke procedures en arbitragezaken;
 • Het optreden als juridisch deskundige bij rechterlijke colleges.

Functie eisen

Voor deze functie dien je te voldoen aan het volgende:

 • Je hebt een universitaire opleiding Nederlands Recht afgerond;
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare juridische ervaring op het gebied van de Wet bodembescherming en aanverwante wet- en regelgeving;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met privaatrechtelijke werkzaamheden, zoals het opstellen van overeenkomsten, statuten en convenanten;
 • 3 jaar of meer werkervaring bij een bestuurlijke overheid;

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers