Afdelingshoofd Beleid

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9030227

Over de functie

De afdeling is opgebouwd uit vier beleidsteams (circa 50 FTE). Dit zijn het team ‘Openbare Ruimte’, team ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen’, team ‘Sociaal Domein’ en team ‘Sport, Toerisme, Economie, Recreatie en Cultuur’ (team STERC). Deze teams worden ondersteund door een team van 3 afdelingssecretaresses. De afdeling wordt integraal aangestuurd door een 3 koppige leiding. Een afdelingshoofd en twee adjunct-afdelingshoofden. Dit managementteam heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren en de doorontwikkeling van de afdeling. Uiteraard ieder met zijn of haar eigen aandachtsgebieden. Een van de adjunct-afdelingshoofden stuurt het team Openbare Ruimte en het team Sociaal domein aan. Het andere adjunct-afdelingshoofden stuurt het team STERC en het team ondersteuners aan. Het afdelingshoofd zal, naast de algemene managementtaken voor de afdeling, het team Ruimtelijke ontwikkeling aansturen. Hieronder valt ook het beleidsterrein Wonen. Op termijn moet de omvang van het managementteam van de afdeling worden teruggebracht tot een afdelingshoofd en een adjunct-afdelingshoofd. Deze tijdelijke vacante functie is ontstaan door een tijdelijke rolverschuiving tussen managers. Naast het reguliere management van de afdeling en specifiek team RO, krijgt deze functionaris een zware organisatie-adviesopdracht mee in opdracht van de directie, m.b.t. de gewenste inrichting (strategische personeelsplanning, opbouw in functies, kwaliteit, management, etc.) van de brede beleidsafdeling. Met name in de aanloopfase zal deze opdracht veel tijd vergen (deadline 1 juli 2018 voor adviesrapport).

Reguliere managementtaken:
• Op orde brengen van de bedrijfsvoering van deze afdeling, waaronder het grip krijgen op de personele uitgaven en de verzuimproblematiek en het dagelijks leidinggeven aan de afdeling;
• Samen met de twee adjunct hoofden de doorontwikkeling van de afdeling stimuleren. Enkele kernwoorden daarbij zijn resultaatgericht werken, adviesvaardigheden, wijkgericht werken en participerende beleidsontwikkeling;
• Adviseur van directie en bestuur.

Adviesopdracht:
Twee jaar na de fusie tot Gooise Meren en anderhalf jaar na de vorming van één integrale beleidsafdeling, krijgen we in deze afdeling onvoldoende grip op toewijzing van mensen en middelen aan de (bestuurlijke) opgaven, kwaliteit en kwantiteit van personeel, prioritering en duidelijke (ontwikkel-)richting.
De centrale vraag die beantwoord dient te worden in het advies: hoe bereiken we dat deze afdeling vanuit een robuuste basis, voldoende flexibiliteit kan bieden om snel en wendbaar in te kunnen springen op de vraagstukken die van buitenaf (de samenleving of de politiek) op deze afdeling afkomen?
Bij de beantwoording van deze vraag gaan we uit van een brede benadering en grondige analyse van onder andere de volgende punten:
• Gewenste verhouding tussen vaste formatie en flexibele schil;
• Gewenste verhouding specialisten/generalisten;
• Organisatie van het werk, stijl en kwaliteit van het management, bedrijfsmatig in- en overzicht. Grip op personele uitgaven;
• Gewenste veranderbeweging; van taak-denken naar rol-denken, van team-/afdelingsgericht naar opgave gestuurd werken, invulling geven aan zelforganisatie/verantwoordelijkheden laag, bestuurlijke sensitiviteit en weerbaarheid.

We verwachten een ervaren leidinggevende, een allround manager die richting geeft, inlevend vermogen heeft en ruimte biedt aan de professionals om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij past een verbindende en coachende stijl van leidinggeven. Ervaring met een brede beleidsafdeling bij de gemeentelijke overheid is onontbeerlijk, sterke adviesvaardigheden evenzeer.

Functie eisen

• Minimaal afgeronde WO opleiding;
• Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als hiërarchisch leidinggevende op een beleidsafdeling bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar;
• In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 adviezen uitgebracht over complexe organisatie veranderingsvraagstukken;
• Aantoonbare kennis met beleidsprocessen Ruimtelijke Ordening;
• Aantoonbare kennis op het gebied op organisatiekunde of vergelijkbaar.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
• Leidinggeven
• Coachen
• Adviesvaardigheden
• Inlevingsvermogen
• Analytisch vermogen

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman