Domeinmanager Bereikbaarheid

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9027262

Over de functie

Als Domeinmanager Bereikbaarheid ga je in het jaar 2018 voor 36 uur per week:
• Richting geven aan en prioriteren en monitoren van de realisatie van de concerndoelen en -opgaven. Indien nodig stuur je bij;
• Zorgen voor samenwerking en integraliteit tussen de voormalige afdelingen Mobiliteit, Wegen en Openbaar Vervoer;
• Zorgen voor en het bewaken van de strategische positie/realisatie van de organisatie betreffende het takenpakket van het domein Bereikbaarheid;
• Bewaken van nakomen en uitvoeren van de gezamenlijk (en voor de gehele organisatie) gemaakte afspraken, besluiten en kaders;
• Volgen en waar nodig bijsturen van de ontwikkeling van medewerkers, de organisatie en organisatiestructuur;
• Volgen en bijsturen van de ontwikkeling, bijdrage en professionaliteit van de bedrijfsvoering.

In de nieuwe organisatie is concernmanagement cruciaal voor succesvolle verandering. Strategische en integrale sturing aan de organisatie en advisering aan het college vergt een sterk concernmanagement, waarin directeuren en domeinmanagers gezamenlijk de opgaven formuleren en in onderlinge samenhang sturen op die opgaven. Naast deze taken ligt er ook een omvangrijke taak bij het onderhouden en incidenteel uitbreiden van externe contacten. Het volgen van ontwikkelingen en de voorbereiding van besluitvorming vraagt structureel om aandacht. De buitenwereld verwacht impliciet een sturende of ten minste coördinerende rol van onze organisatie. Als domeinmanager zet jij op hoofdlijnen de inhoudelijke koers uit en ben jij eindverantwoordelijk voor het resultaat van jouw domein.
Je geeft direct leiding aan de teamleiders van de eenheid. Daarnaast geef je vorm en inhoud aan de rol van (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever voor zowel domein specifieke als domein overstijgende projecten en programma’s en fungeer je als schakelpunt naar de bestuurlijk opdrachtgever.

Je werkt aan de optimalisering van de onderlinge samenhang en verbinding tussen de domeinen en maakt met hen goede taak- en werkafspraken. Je legt hierbij de nodige bestuurlijke verbindingen, inclusief de politieke implicaties. Dit vraagt een stevig manager die verbindend werkt. Dit vraagt ook een echte teamspeler; iemand die enerzijds accepteert dat onderdelen van de concernbrede managementverantwoordelijkheid zijn ondergebracht bij andere leden van het Concern Management Team (CMT) en anderzijds ook iemand die de medeverantwoordelijkheid wil dragen voor concernbrede onderdelen van de managementtaken.
Van jou wordt verwacht dat de producten, die onder jouw verantwoordelijkheid vallen en worden opgeleverd, van een uitstekende kwaliteit zijn. Dit doet een beroep op jouw vermogen om de inzet van middelen, vanuit de gestelde resultaatafspraken, te optimaliseren. Dit vraagt van jou dat je kunt denken in de mix van baten, lasten en resultaten. Een meerzijdig sturingsrepertoire en een gezonde dosis nieuwsgierigheid zijn hierbij vereist. Je stuurt, vanuit de strategische visie, zowel op inhoud als ook op het proces en de ontwikkeling van de medewerkers. Je zet medewerkers in hun kracht en zet ze in op hun inhoudelijke expertise. Jouw stijl van leiding geven is richting en ruimte gevend vanuit verantwoordelijkheid en vertrouwen aan medewerkers. Je versterkt de teamgeest. Je communiceert helder en zorgt ervoor dat er intern en extern goed samen wordt gewerkt. Dit vereist van jou mensgerichtheid, coachende kwaliteiten, overtuigingskracht en besluitvaardigheid.

Functie eisen

Voor een goede invulling van de functie moet ten minste worden voldaan aan de volgende eisen:
• Een afgeronde academische opleiding;
• Minimaal 8 jaar aantoonbare leidinggevende en managementkwaliteiten, opgedaan in de laatste 10 jaar;

Aantoonbare werkervaring:
• In het medeverantwoordelijkheid dragen voor de sturing op impact van het werk van het concern, het werkprogramma en voor adviezen aan het college;
• Met het openbaar bestuur;
• Met het aansturen van concernprojecten en -programma’s;
• Op het gebied van organisatieontwikkeling en transitiemanagement;
• Op concernmanagementniveau, met strategische beleidsontwikkeling, integraal management en/of gezamenlijke programmering bij een provincie, het Rijk of G4-gemeente;
• Op het gebied van wegen, light rail, openbaar vervoer en/of vorming mobiliteitsbeleid

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers