Projectleider Bodem en beheer Bodeminformatie en Subsidieverlenging

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9027229

Over de functie

Wat ga je doen
Binnen het Domein Leefomgeving voert het cluster Bodem het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 uit. Met de uitvoering hiervan willen we eind 2020 onder andere de volgende doelstellingen hebben bereikt: ervoor zorgen dat de risico's van de resterende spoedlocaties bodemverontreiniging zijn beheerst of weggenomen en ons ervoor inzetten dat gebiedsgericht beheer wordt gerealiseerd in die gebieden waar de grondwaterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen knellend is voor de regionale functie of ambitie (drinkwaterwinningen, stedelijk gebied). Daarnaast besteden we in het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen: het beheer van diffuse verontreinigingen, nazorg van verontreinigde en gesaneerde locaties, het beheer van voormalige stortplaatsen en het verbeteren van het beschikbaar stellen van bodeminformatie. Tot slot wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gezorgd voor de overdracht van de bodemtaken aan gemeenten.

De Projectleider Bodem - beheer Bodeminformatie en Subsidieverlening heeft de volgende taken:
Het voeren van regie op het ontwikkelen van 1 bodeminformatiesysteem voor het gehele gebied en het uitvoeren van de Bedrijvenregeling Bodem en de subsidieverordening, het ontwikkelen van gebiedsspecifiek beleid (samen met gemeenten), waarbij de focus ligt op het onderzoeken of locaties nog een bedreiging zijn voor de gewenste functie, zoals waterwingebieden en het voorbereiden en aanbesteden van onderzoek, sanering of andere werkzaamheden binnen het Uitvoeringsprogramma (inclusief benodigde vergunningen). Daarnaast zal de projectleider communicatie verzorgen naar betrokkenen (adviesbureau, aannemer, toezichthouder, belanghebbenden binnen het project, aanvrager subsidie, gemeenten en uitvoeringsdiensten), deelnemen aan de landelijke overlegstructuren Bodemconvenant en de Bestuurlijke besluitvorming van projecten voorbereiden en uitvoeren. Tot slot is de projectleider verantwoordelijk voor de voortgang en het (financiële eind)resultaat van het project/proces en het (laten) opstellen van gebiedsgericht beleid.

Functie eisen

Voor deze functie moet worden voldaan aan de volgende punten:
- Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
- Minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van bodemverontreiniging, -onderzoek en -sanering en de Wet bodembescherming, minimaal 3 jaar ervaring met procesgerichte werkzaamheden ten aanzien van complexe vraagstukken van het bodemconvenant 2016-2020 (Rijk, IPO, VNG) en minimaal 1 jaar inzicht in de werking van de provinciale en gemeentelijke Bodeminformatiesystemen;
- Aantoonbare ervaring met gebiedsgerichte aanpak van verontreinigingen;
- Specialistische kennis op het gebied van subsidieverlening (Bedrijvenregeling en Bodemsubsidies);
- Aantoonbare ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers