Vergunningverlener WABO

  • Category bouw en civiel
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9026255

Over de functie

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:
Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
- Bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
- Tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
- Overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
- Regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening
- Controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
- Zelfstandig toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: zelfstandig toetsen aan bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
- Het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
- Het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
- Opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
- Het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
- Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
- Waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
- Verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
- Beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;

Functie eisen

1. Minimaal afgeronde bouwkundige HBO bachelor opleiding;
2. Afgeronde aanvullende opleiding/cursus bouwbesluit;
3. Afgeronde aanvullende opleiding/cursus bouwverordening;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener WABO in de afgelopen 6 jaar.

recruiter van de vacature

Sabine Kuijt

recruiter van de vacature

Sabine Kuijt