Gebiedsmanager Bijlmer Oost

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9024379

Over de functie

Stadsdeel Zuidoost is op zoek naar een Gebiedsmanager voor de Bijlmer. De Gebiedsmanager is verantwoordelijk voor het realiseren van complexe opgaven en vragen uit gebieden, wijken of buurten door met bewoners, ondernemers en andere partners te analyseren en ontwikkelen wat nodig is (gebiedsanalyses en gebiedsagenda's). Dat veronderstelt: aansluiten bij de kracht van de lokale samenleving, initiatieven van bewoners en ondernemers stimuleren en ondersteunen en aanreiken wat nog nodig is voor het creëren van een prettige, veilige en schone leefomgeving.

De werkzaamheden van de gebiedsmanager zijn als volgt:

1. Opgaven en kansen in het gebied worden in beeld gebracht en slagvaardig opgepakt:
• Sturing geven aan het samen met bewoners, ondernemers en professionele partners opstellen en realiseren van de integrale gebiedsanalyse, -agenda, -plan (uitvoering) en -monitor, en de vertaling naar de gebiedscyclus;
• Opdracht geven voor realisatie van de gebiedsplannen, daarbij rekening houdende met de rol van de lokale overheid (faciliterend, ondersteunend;
• Formuleren van de te halen resultaten/prestaties, dit betreft zowel de inzet van het stadsdeel (gebiedspool, uitvoerende afdelingen), van rve's (in het bijzonder van de clusters Sociaal, Ruimte & Economie en van de IV-afdeling t.b.v. stadsdelen) als externe organisaties;
•Zorg dragen voor beïnvloeding van stedelijke kaderstelling op basis van de opgehaalde informatie uit het gebied, om de lokale opgave te kunnen aanpakken;
•Zorg dragen voor het beschikbaar stellen van gebiedsbudgetten, waar mogelijk door middel van participatief begroten, stimuleert meer horizontale verantwoording en sturing op effecten.

2. Goed functionerend netwerk in het gebied, vergroten van de participatie:
• Bevorderen en faciliteren van de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in het gebied;
• Onderhouden en versterken van contacten en netwerken van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het gebied en bevordert dat deze in toenemende mate een eigen rol pakken in het publieke domein. Waardoor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich gehoord voelen en actief bijdragen aan een maatschappelijk gezien sterker gebied ('dragende samenleving');
• Zorg dragen voor faciliteren en stimuleren van participatie met gebruik van innovatieve (digitale) mogelijkheden en het delen van best practices.

3. Goed functionerend gebiedsteam:
• Hiërarchisch leiding geven aan de leden van het (kern)gebiedsteam (gebiedsmakelaars, gebiedsadviseur en ondersteuner);
• Programmatisch sturen en/of als opdrachtgever op de inzet andere interne en externe betrokkenen bij het realiseren van de gebiedsagenda en gebiedsuitvoeringsplannen;
• Het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende interne en externe deelnemers in het gebieds(programma)team, waardoor het resultaat meer wordt dan 'de som der delen';
• Daar waar projecten en programma's gebiedsoverstijgend zijn, onderhoudt je nauw contact met de ambtelijk opdrachtgevers voor zover het het eigen gebied betreft;
• Medewerkers de vereiste middelen ter beschikking stellen en het creëren van de voorwaarden zodat zij de resultaten kunnen behalen;
• Medewerkers aanspreken op hun kracht, hun talenten en laat ze excelleren (ook medewerkers die gedeconcentreerd vanuit andere rve's worden ingezet).

4. Ontwikkeling en implementatie van Gebiedsgericht Werken:
• Het leren bevorderen in/over de praktijk van GGW en zorgt dat dit weer wordt meegenomen in het doorontwikkelen van de werkwijze;
• (mede) verantwoordelijk voor professionalisering en gemeenschappelijk aanpak voor GGW zowel in het eigen stadsdeel als stedelijk;
• Je verbinden aan het gezamenlijke ontwikkelprogramma voor GGW op clusterniveau.

Functie eisen

• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar kennis en/of ervaring opgedaan met integraal gebiedsgericht werken in het *Sociale domein of het Fysieke domein*.

* Sociale domein: Alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder 'sociaal domein' ook alle aanverwante taken. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passende onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.
* Fysieke domein: Grond-, weg- en waterbouw sector.

• Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring als gebiedsmanager en/of soortgelijke functie/rol waarbij samenwerking in netwerkstructuren een centrale rol innam;
• Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als opdrachtgever voor realisatie van gebiedsplannen. Tevens heb je daarbij rekening gehouden met de rol van de lokale overheid (faciliterend, ondersteunend).
• Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als projectleider in een project waarbij het bevorderen en faciliteren van de communicatie met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in grootstedelijk gebied centraal staat.
• Je hebt ervaring met het hiërarchisch leiding geven aan de leden van een (kern)gebiedsteam (gebiedsmakelaars, gebiedsadviseur en ondersteuners)?

Bij hoge voorkeur heb je werkervaring in een G4 gemeente!

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman