Gedragswetenschapper Jeugd

  • Category sociaal domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9021552

Over de functie

Als gedragswetenschapper Jeugdteam heb je de volgende taken:
Uitvoeren (psycho)diagnostische werkzaamheden. Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van indicatiestelling en/of in het kader van behandeling van jeugdigen en/of vermoedens van kindermishandeling onder andere door het verrichten van gedragsobservaties en diagnostisch onderzoek.
Het beoordelen van diverse rapportagestukken zoals een ondersteuningsplan (kind- gezin). Het geven van advies over inhoud van het verleningsbesluit.

MDT: Het leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van ondersteuningsplannen in een multidisciplinair behandelteam en/of als voorzitter, het coördineren en integreren van alle bij de begeleiding betrokken disciplines en het (laten) evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie.

Het plegen van vakinhoudelijke interventies in het hulpverleningsproces en/of onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling zoals gezins- of individuele cliëntgesprekken alsmede het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen vastlopen.
Het (individueel) adviseren van medewerkers, het maken van veiligheidsinschattingen, inschattingen van crisissituaties op basis van ingebrachte casuïstiek door uitvoerende medewerkers. De gedragswetenschapper is eindverantwoordelijk voor de besluiten die genomen worden t.a.v. hulpverlening.

Deskundigheidsbevordering: Het bevorderen en behouden van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training evenals het ontwikkelen en uitvoeren van (methodiek en verdiepings-)trainingen. Het ondersteunen van de medewerkers in het werken volgens de methode ‘Signs of Safety’.

Door het vierwekelijks voeren van caseloadgesprekken monitoren gedragswetenschappers hoe medewerkers individueel in het werk staan en of hun werk en werkwijze goed (blijven) passen binnen de werk- en denkwijze van het Jeugdteam. Toetsing en advies voor de zaken die voorgelegd worden aan de Jeugdbeschermingstafel.

Beleidsontwikkeling
Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie. Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie wordt aangeboden en het formuleren van verbetervoorstellen daarin.

Registreren en rapporteren
Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, het leggen van verslag en het opstellen van rapportages binnen de daartoe gestelde termijn. Het transparant vastleggen van de caseloadgesprekken met medewerkers, zodat het inzichtelijk is voor betrokkenen.

Netwerken
Het deelnemen aan of voorzitten van werkoverleggen, waaronder het overleg van het multidisciplinair team en overige voor de functie relevante in- en externe overleggen.

Functie eisen

- Afgeronde opleiding gedragswetenschappen of psychologie op WO-niveau
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als gedragswetenschapper jeugd in de afgelopen 8 jaar
- SKJ geregistreerd
- Aantoonbare kennis van Signs of Safety methode
- 1 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van hulpverlening

recruiter van de vacature

Anouk Bergenhenegouwen

recruiter van de vacature

Anouk Bergenhenegouwen