Onderzoeker RMC

  • Category sociaal domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9019478

Over de functie

RMC
Het uitvoeren van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) is een wettelijke plicht voor gemeenten. Het doel van de RMC-functie is het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (in de leeftijdsgroep tot 23 jaar). Om zo goed mogelijk aan deze wettelijke plicht te voldoen en te zorgen dat de uitvoering beter aansluit op de veranderingen als gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein (passend onderwijs, (jeugd)zorg, Participatiewet), heeft subregio Eem in 2016 de RMC-functie opnieuw ingericht.

Deze zogenaamde herijking van RMC houdt in dat de RMC-uitvoering, die voorheen extern gepositioneerd was, binnen Werk en Inkomen is gepositioneerd en dat er een RMC-coördinator is aangesteld. De portefeuillehouders onderwijs uit de regio vormen gezamenlijk het RMC bestuur.

Opdracht
Voor het uitvoeren van een evaluatie van het eerste jaar RMC nieuwe stijl is de gemeente op zoek naar een onderzoeker. De onderzoeker wordt gepositioneerd binnen de afdeling Samenleven van de gemeente en voert de opdracht uit namens RMC subregio Eem. Er zal een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd, waarbij naar voren komt hoe de doelstellingen van de herijking in de praktijk zijn uitgepakt en welke eventuele knelpunten/verbeterpunten er zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de effectiviteit van de inzet van trajectbegeleiding. Voor de doelstellingen voor de herijking van de RMC functie verwijzen we naar het de Businesscase Herijking RMC-functie regio Eem. Deze wordt beschikbaar gesteld aan de onderzoeker.

We willen antwoord op de vraag in hoeverre de opdracht uit de herijking is gerealiseerd en waar aandachtpunten liggen, ook gezien de veranderingen in RMC wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld passend onderwijs en de aandacht voor jongeren in kwetsbare positie. We willen zicht op de ervaringen en beleving van zowel regiogemeenten, als scholen en eventueel jongeren. Daarbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat het een tussentijdse evaluatie is, om de voortgang te bewaken en de opdracht waar nodig aan te passen. De evaluatie is gericht op de onderstaande onderdelen:
•Inrichting en positionering RMC-bestuur
•Juridische vorm borging bestuurlijk overleg, taken en bevoegdheden
•Aanstelling en positionering RMC-coördinator
•Positionering ene borging trajectbegeleiding, met aandacht voor lokale verschillen
•Taakuitvoering RMC-coördinator en trajectbegeleiding: met aandacht voor lokale verschillen
•Samenwerking met leerplicht/kwalificatieplicht, verbinding naar gemeentelijke beleid sociaal domein (leerplicht en onderwijs, sociale zekerheid / werkgelegenheid, sociaal (wijk)team en CJG) en samenwerking met onderwijs
•Formatie RMC
•Voorstel RMC-Administratie
•Uitbreiding van centrale RMC-administratie naar centrale administratie voor leerlingen van 5 – 23 jaar (nog in onderzoek)
•Financiën

Functie eisen

- Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsonderzoeker in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeente
- Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar binnen RMC of in opdracht van RMC
- Competenties: onderzoeksvaardigheden, resultaatgericht handelen (plannen), communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en initiatief nemen

recruiter van de vacature

Eline Wienen

recruiter van de vacature

Eline Wienen