Projectleider voorbereiding Werkbedrijf

  • Category sociaal domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9014408

Over de functie

De Participatiewet is bedoeld om inwoners te laten meedoen aan de samenleving en waar mogelijk aan het werk te krijgen. Daartoe biedt de wet ook volop kansen en aanknopingspunten. De invoering van de Participatiewet blijkt in het hele land een serieuze veranderopgave. Zij vraagt om een ingrijpende vernieuwing van binnenuit, terwijl de financiële kaders steeds krapper worden.

De gemeenten in kwestie in Zuid-Holland hebben de ambitie om de kansen en mogelijkheden volop te benutten volgens de bedoeling van de Participatiewet. Daarvoor is een plan opgesteld. Het plan geeft richting aan het veranderproces en schetst de kaders voor beleid, organisatie en financiële consequenties. Het legt een duidelijke strategie onder de uitvoering van de Participatiewet en geeft aan welke maatschappelijke effecten we willen bereiken en welke interventies we daartoe voorstellen. De nadere concretisering en de uitvoering van dit plan vinden vervolgens gaandeweg plaats, in nauwe samenwerking tussen gemeenten, sociale partners, private organisaties, bedrijfsleven en inwoners.
De projectleider wordt in zijn taken ondersteund door een ambtelijke projectgroep bestaand uit medewerkers van de gemeenten. Daarnaast is er een stuurgroep ingesteld.

Er wordt een projectorganisatie ingericht onder leiding van een extern te werven projectleider. Het project wordt verder zoveel mogelijk gevuld met medewerkers uit de drie gemeenten. Hieronder staat de opdracht van de projectleider uitgeschreven. De projectleider heeft tot taak om de komst van de kwartiermaker voor te bereiden, de Sociale werkvoorziening en het team re-integratie - inclusief het project garantiebanen en het werkgeversservicepunt - van het Serviceplein van de gemeente voorbereiden op en begeleiden bij de realisatie van de overgang van de SW en team re-integratie van het SP naar het werkbedrijf. De verwachting is dat de projectleider nodig is tot 1-1-2018.

Wat ga je doen?

• In kaart brengen van de huidige formatie (SW en re-integratie) die overgaat naar het nieuwe werkbedrijf, inclusief was-wordt lijst.
• Maken van een formatieplan, inclusief de benodigde competenties.
• Voorbereiden van een zorgvuldige transitie van de betrokken medewerkers.
• In kaart brengen van de verschillende informatiserings- en automatiseringssystemen.
• Harmonisatie van de systemen en een advies over de te kiezen I&A systemen van de nieuwe werkorganisatie.
• Voorbereiden van de implementatie van het I&A systeem.
• Opzetten van een systeem voor management informatie.
• Voorbereiding van het opheffen van de huidige Gemeenschappelijke Regeling SW inclusief de voorbereidingen voor het instellen van een nieuwe samenwerkingsconstructie.
• Harmoniseren van processen van re-integratie en SW in het nieuwe Werkbedrijf.
• Een voorstel voor realistische en ambitieuze doelstellingen van het nieuwe Werkbedrijf.
• Bepalen voor welke resultaten welke competenties nodig zijn en wat dit betekent voor de keuze om taken zelf te doen en/of taken te laten uitvoeren door private partijen of een combinatie daarvan.
• Verder uitwerken van het organisatieconcept/structuur en de wijze waarop de verbinding met het SP en de JGT’s en TOM in de buurt wordt vormgegeven.
• In kaart brengen van alle financiële consequenties van de ontvlechting van de SWA en de re-integratie taken uit het SP.
• Afwikkeling van de reeds door het college en de Raad genomen besluiten (extra geld met goedkeuring begroting SW, verwerking extra inkomsten meicirculaire, afspraken met de SW over mee/tegenvallers).
• Opstellen van contractuele afspraken met kostprijsberekening voor diensten die het werkbedrijf levert, ontwikkelen van resultaatsafspraken en vormgeven van informatievoorziening.
• Communicatie naar medewerkers van SW, SW flex en re-integratie van het SP.
• Communicatie naar de Raden, in afstemming met de verantwoordelijk wethouders.
• Communicatie naar de ( Bijzondere) Ondernemingsraad.
• Uitvoering van het al genomen college- en Raadsbesluit over het vastgoed va

Functie eisen

• Minimaal afgeronde WO opleiding.
• Minimaal 3 jaar ervaring met gevraagde werkzaamheden binnen het werkgebied.
• Specialistische kennis van complexe, strategische en interdisciplinaire processen/projecten.
• Communicatief vaardig.

Vanwege de grote belangstelling nodig ik alleen mensen uit die voldoen aan alle gestelde eisen!
Ben jij diegene die ik zoek? Neem dan contact op met mij via 06-10199413 of stuur jouw CV naar: Lisanne.vandenieuwegiessen@maandag.nl

recruiter van de vacature

Lisanne van de Nieuwegiessen

recruiter van de vacature

Lisanne van de Nieuwegiessen